حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه راه آهن قم و همدان

کارگران ابنیه راه آهن قم و همدان روز پنج شنبه 6 مرادادماه، نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایای خود توسط پیمانکار تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری، مسئول نگهداری از خطوط راه‌آهن می‌باشند. به گفته کارگران، صاحبان شرکت‌های پیمانکاری به دلیل قراردادهای موقت هرگونه اعتراض را با اخراج پاسخ می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت شده اند. کارگران معترض خواستار نظارت شرکت راه‌آهن بر عملکردهای غیر قانونی پیمانکار می‌باشند. به گفته ی یکی از کارگران، آنها هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و علارغم اینکه چند روز از آغاز مردادماه گذشته هنوز حقوق خرداد و تیرماه را دریافت نکرده‌اند، و در پایان گفت، وضع موجود شرایط زندگی را برایشان سخت کرده است.