حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود

روز دوشنبه 9 تیرماه،کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود نسبت به پرداخت قطره‌چکانی حقوق خود از سوی پیمانکار دست به اعتراض زدند.

بنا به گفته کارگران معترض،حدود ۵۵۰ کارگر شاغل در خطوط راه‌آهن «ناحیه شمال شرق یک» تقریبا از یکسال پیش هر ماه نیمی از حقوق خودرا با تاخیر دو ماهه دریافت می‌کند.از دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی شاهرود مشکل بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی است.آنها میگویند،باوجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی نیزبه دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.