حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب

روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران راه‌آهن جنوب نسبت به اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل خود دست به اعتراض زده و خواستار تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خود شدند.

به گفته کارگران معترض،حدود ۲۷۰ نفر از کارگران پیمانکاری به دلیل خلا‌ءهای قانونی از تمامی حقوق صنفی برخوردار نیستند و به همین دلیل شکل‌گیری نهاد صنفی می‌تواند به پیگیری مطالبات صنفی بر زمین مانده آنها کمک کند.آنها همچنین افزوند،تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران و وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای کارگران در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.