حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن قم

شماری از کارگران ابنیه فنی راه‌ آهن قم روز جمعه 5 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران نگهداری راه‌آهن قم درا ین خصوص گفته است: “بابت مطالبات مزدی دی و بهمن ماه طلبکارند و باتوجه به مخارج سال نو از کارفرما می‌خواهند بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل از پایان سال پرداخت کند.” به گفته وی؛ سالهاست تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند و نگرانی کارگران در روزهای پایانی سال برای تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز بیشتر شده است.براساس گفته این کارگر؛ جدا از معوقات دو ماهه، کارفرمای شرکت پیمانکار مزایای مناسبتی روز حمل ونقل، روز زن و مرد و همچنین شماری از اعیاد را به کارگران بدهکار است.