حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اورهال پتروشیمی خراسان

روز چهارشنبه 4 تیرماه،کارگران شرکت اورهال پتروشیمی واقع در استان خراسان شمالی كيلومتر17 جاده اصلي بجنورد شيروان نسبت به عدم دریافت حقوق های خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارشات منتشره،این شرکت تولیدکننده آمونیاک، کود شیمیایی اوره، ملامین و ازت برای انجام این عملیات بیش از500 کارگر را با قرارداد سفید امضا،بدون تعیین میزان دست‌مزد و مدت قرارداد کاری بکار گرفته است.با آنکه عملیات اورهال رو به پایان است هنوز دست مزد کارگران بطور کامل پرداخت نشده است.