حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ایران پوپلین رشت

بیش از دویست نفر از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت روز پنجشنبه 24 مهر ماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی خود دست به اعتراضزدند.

کارگران شاغل در این کارخانه  که با مشکل نداشتن امنیت شغلی و معیشتی دست وپنجه نرم می کنند، می گویند، شرکت ایران پوپلین برای پرداخت بدهی 21 میلیارد ریالی برق فقط 72 ساعت فرصت دارد. در غیر این صورت با خاموشی چرخ تولید مواجه خواهد شد و تمامی کارگران آن از کار بیکار می شوند. علاوه براین کارگران این واحد تولیدی نساجی با مشکل قراردادهای 3 ماهه وعدم پرداخت بموقع حقوق هم روبرو هستند وبارها طی سال های گذشته دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی و وعده های دروغین دست به اعتصاب و تجمع زده اند.