حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت تپه

صبح روز دوشنبه 26 خردادماه،کارگران بخش کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود،اعتراض کردند.

بنا به گزارش منتشره،کارگران معترض که از میان کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی شاغل بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع بودند با حضور مقابل دفتر مدیریت مجتمع، خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.به گفته این کارگران،دو ماه دستمزد معوقه سال جاری خود را طلبکارند و کارفرما هنوز به وعده‌هایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده‌‌ بود، عمل نکرده است.آنها افزودند، حذف مزایای عرفی و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی از دیگر دلالیل اعتراضات این کارگران است که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است.