حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران به خصوصی‌سازیِ ۴ پالایشگاه نفت

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری چهار پالایشگاه نفت توسط دولت خبر داد.
بر پایه این گزارش، کارگران از خصوصی سازی این پالایشگاهها از سوی دولت اعتراض کردند. کارگران این پالایشگاه‌ها نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند، نگرانند که روال همیشه، بعد از خصوصی‌سازی، شاهد تعدیل و کاهش مزایای شغلی باشند. این پالایشگاه‌ها شامل نفت اصفهان، نفت تهران، نفت بندرعباس و نفت تبریز است.