حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران به طفره رفتن دولت از تعیین مزد واقعی

کارگران ایران با توجه به تورم فزاینده و تفاوت گسترده میان هزینه‌های زندگی و دستمزدهای خود همچنان نسبت به سطح پایین دستمزد معترض هستند.

بنا به گزارش منتشره،کارگران ایران که به برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت برای گفتگو در باره افزایش حداقل مزد چشم دوخته بودند، با لغو پیش بینی نشده و ناگهانی این جلسه، خواستار بازگشت دولت به میز مذاکره و اقدام جدی برای تعیین مزد واقعی کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت هستند.