حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بومی بلوچ نسبت به رفتار تبعیض‌آمیز مدیران پتروشیمی نگین مکران

طبق گزارشات منتشر شده، شرکت کیمیا صنعت، پتروشیمی نگین مکران‌ در رفتاری تبعض‌آمیز از استخدام و بکارگیری شهروندان و کارگران بلوچ خودداری کرده و با معدود کارگران شاغل در این شرکت از سوی مدیران برخوردهای تبعیض‌آمیز انجام میگیرد.

گفتنی است، این شرکت حدود هزار نیرو دارد که اکثر آنها غیر بومی و از شهرستان‌ها می‌باشند و پیمانکاران این شرکت از استخدام و به کارگیری نیروهای بومی و بلوچ امتناع میکنند. همچنین گفتنی است، حقوق کارگران بومی بلوچ به مراتب پایین تر از حقوق کارگران شهرستانی غیر بومی است، حقوق کارگران بومی بلوچ ماهیانه۱۰ الی۱۵ میلیون تومان است اما نیروهای غیربومی حقوقی بین۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت می کنند و از تمام مزایا و حتی پول بلیط هواپیما از جانب شرکت کیمیا صنعت بهره میبرند.