حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بیکار شده واحدهای مختلف

روز شنبه 17 اسفند ماه شماری از کارگران واحدهای مختلف که به دلیل شیوع کرونا از کار  بیکار شده با برپایی تجمع در محل کار خود  خواهان تعیین تکلیف سریع دولت نسبت به بهره گیری ازبیمه بیکاری شدند.

شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی تعدادی از واحدها از قبیل هتل‌ها، مراکز گردشگری و ورزشی  و بیکاری کارگران شده است. این کارگران خواهان تعیین تکلیف دولت با بهره گیری از بیمه بیکاری هستند و در همین راستا تجمعاتی در مقابل نهادهای مختلف رژیم و محل کار خود  برپا کرده اند.