حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران دو واحد صنفی به دلیل مطالبات مزدی و معیشتی

جمعی از کارگران سنگ پاسارگاد واقع در تاکستان، از عدم پرداخت مابه‌ التفاوت مطالبات مزدی ۹ ماهه و مطالبات بیمه ای بیست و یک ماهه خود خبر دادند. همچنین کارگران شرکت رامپکو چابهار نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق چهار ماهه خود اعتراض  دارند.

کارگران کارخانه سنگ پاسارگاد واقع در تاکستان مطالبات مزدی و بیمه ای پرداخت نشده دارند.کارفرما در سال جاری هر ماه به حساب هر یک از کارگران مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان واریز کرده است و در حال حاضر ۹ ماه مابه‌ التفاوت حقوق معوقه طلبکارند، این امر موجب نارضایتی کارگران شده است.در حال حاضر هر یک از آنها حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان حقوق‌های عقب افتاده دارند، جدا از حقوق، بخش زیادی از بیمه کارگران از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۲۱ ماه پرداخت نشده است. اداره تامین اجتماعی شعبه تاکستان، از تمدید اعتبار درمان کارگرانی که نیازمند خدمات هستند، خودداری می‌کند. همچنین کارگران شرکت “رامپکو” در اسکله بهشتی چابهار  مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.کارگران، از مهرماه تاکنون حقوقی دریافت نکرده اند و با شرایط سخت معیشتی بوجود آمده برای آنها، طی روزهای اخیر از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کردند و دست به اعتصاب زدند.پس از اعتصابات در روزهای اخیر، مسئولین شرکت تنها یک ماه حقوق را پرداخت کردند که نیمی از کارگران به دلیل بد عهدی مسئولین همچنان در اعتصاب هستند و سر کار حاضر نشدند.