حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن اراک

صبح روز شنبه 2 آذرماه، شماری از کارگران راه آهن اراک در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود در محوطه راه آهن این شهر دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، پس از اعتراضات اخیر کارگران، کارفرما در هفته دوم آبان وعده داده بود که ظرف روزهای آینده کلیه دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت کند ولی تاکنون این موضوع محقق نشده است.  مشکل دیگر کارگران عدم پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی است که سبب شده کارگران و خانواده‌های آنان نتوانند از خدمات درمانی اندک سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند. گفتنی است بیش از شش هزار کارگر خطوط ابنیه فنی راه آهن در سراسر ایران از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند و بارها به نداشتن تامین شغلی، شرایط نامناسب کار و تعویق پرداخت مزدها اعتراض کرده‌اند.