حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سازمان حمل و نقل  و پایانه شهرداری خرم آباد

جمعی از کارگران کارگران سازمان حمل و نقل  و پایانه شهرداری خرم آباد روز پنجشنبه 9 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص می گوید چند ماه پیش، بعداز اعتراضات مستمر کارگران، این سازمان فقط به دادن یک ماه حقوق آنها اقدام نمود. وی همچنین می افزاید کارگران از سیاست حقوق دهی قطره چکانی  به شدت ناراضی هستند و به ستوه آمده اند. علاوه بر این عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی  زیادی برای آنها ایجاد کرده است. کارگران سازمان حمل و نقل  و پایانه شهرداری خرم آباد  این رویه را توهینی به شخصیت انسانی خود میدانند.