حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سایت پسماند صفیره اهواز

شماری از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز روز سه شنبه 21 مرداد ماه به نسبت به پایمال شدن حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری اعتراض کردند.

کارگران سایت تفکیک پسماند صفیره اهواز می‌گویند مشکل از زمانی آغاز شد که سایت تفکیک زباله را به پیمانکار سپردند. از زمان پیمان کاری شدن کار تاکنون، کارگران از 3 پیمانکار قبلی و پیمانکار فعلی مُطالبات پرداخت نشده دارند. به گفته معترضان، کارگران این سایت  از یکی از پیمانکارها یک سال عیدی و سنوات، سه ماه حقوق و دو ماه بیمه و از یکی دیگر شش ماه بیمه پرداخت نشده دارند. همچنین گفتنی است این پیمانکارها هیچ گونه قراردادی با کارگران طی مدت حضورشان به عنوان پیمانکار سایت تفکیک زباله نداشته و با حکم دادگاه حقوق کارگران را پرداخت کرده اند.