حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سد کارون اهواز

شماری از کارگران سد کارون اهواز روز دوشنبه 25 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران، با وجود اتمام پروژه سد کارون ۴، در سال‌های گذشته؛ شماری از کارگران این پروژه عمرانی دارای تا شش ماه معوقات مزدی می باشند. آنها افزودند، تعدادی از کارگران در نتیجه دریافت نکردن دستمزدهای معوقه خود دچار مشکلات معیشتی شده‌اند. این کارگران همچنین نسبت به اخراج شماری از همکاران خود اعتراض کرده و  خواستار بازگشت به کار آنها شدند.