حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتهای هلدینگ

کارگران شرکت های هلدینگ نسبت روز شنبه 13 دیماه در اعتراض به جابجا شدن کارگران بین شرکت‌های پیمانکاری و کاهش دستمزدهایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض عنوان کرده‌اند: “با جابجایی بین شرکت‌های وابسته به یک کارفرمای مادر، مزد و مزایای مزدی آنها کاسته شده است.” آنها همچنین می گویند، این موضوع، یعنی جابجایی کارگران بین شرکت‌های وابسته به یک هلدینگ یا کارفرمای مادر، باعث تغییرات در معادلات روابط کار کارگران شاغل با پیمانکاران خواهد شد. کارگران معتقدند این جابجایی ها باعث  می شود کارگران با مشکلات بسیاری از جمله پایین آمدن سطح دستمزد و مزایا، عدم بهره‌مندی از بیمه بیکاری و مزایای عرفی مواجه شوند.