حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتی شهرداری رشت

حدود سه هزار کارگر شرکتی شاغل در مجموعه شهرداری رشت روز پنجشنبه 11  آذر ماه در اعتراض به طرح تبدیل وضعیت استخدامی برخی از کارگران و تبعیض ایجاد شده تجمع کردند.

برخی کارگران مجموعه شهرداری رشت که خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، در این خصوص می گویند، اخیرا تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۱۵۵ کارگران شرکتی به اصطلاح ایثارگر در مجموعه شهرداری رشت در حال اجراست که نارضایتی‌هایی بین بقیه نیروهای شرکتی (غیرایثارگر) ایجاد کرده است. آنها معتقدند که مسئولان باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی کارگران را برای همه کارگران پیمانکاری انجام دهند و نباید بین کارگران ، تبعیض قائل شوند.