حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه،کارگران شرکت قطار های مسافری و باری جوپار در استان کرمان نسبت به عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران این شرکت ،بدنبال شیوع بیماری کووید 19 و قطع شدن سفرهای ریلی از اول اسفند ماه 98 بیکارشده اند و تا به امروز نه ازطرف کارفرما حقوقشان پرداخت شده است و نه ازحق بیمه بیکاری برخوردار شده اند.شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در راستاي سياست خصوصي سازي در راه آهن، بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی در كشور و بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های مسافری ریلی در مسیرهای تهران- مشهد، تهران- بندرعباس، تهران- کرمان، تهران  زاهدان و کرمان – مشهد فعالیت دارد.