حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری اروندکنار

کارگران شاغل در شهرداری اروندکنار در استان خوزستان روز شنبه ۹ بهمن ماه،  در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود اقدام‌به برگزاری تجمع کردند.

یکی از معترض، با بیان اینکه کارگران این مجموعه در حال حاضر دارای ۴ ماه حقوق معوقه می باشند می گوید: واحد خدمات شهری چندین سال است  به بهانه عدم  در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دستمزدهای آنها را با تاخیر پرداخت می کند.