حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری الشتر لرستان

 

روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران شهرداری الشتر در استان لرستان نسبت به تداوم عدم دریافت حقوق های معوقه خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض،طی 6 ماه گذشته از 14 تا 18 ماه حقوق معوقه حدود 170 کارگر شهرداری الشتر در استان لرستان 12 ماهش پرداخت شده است وکماکان این کارگران 2 تا 6 ماه حقوق طالبکارند.لازم به ذکر است این کارگران بارها برای دریافت حقوق و مطالبات خود دست به اعتراض زده اند ولی کماکان در دریافت حقوق های خود دچار مشکل می شوند.