حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری اهواز

تعدادی از کارگران شهرداری اهواز  روز چهارشنبه 20 اسفند ماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری، خواستار دریافت کامل دستمزدهای معوقه خود شدند.

از قرار معلوم بیش از 80 کارگر شهرداری اهواز علیرغم اینکه چند روزی به سال جدید مانده  تاکنون معوقات مزدی سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. معترضان می گویند چندین بار دست به اعتصاب و تجمع زده اند ولی پیمانکار مربوطه تمایلی برای پرداخت مطالبات کارگران نشان نمی دهد. و شهرداری نیز هیچ اقدامی در راستای پرداخت معوقات کارگران انجام نمی دهد.