حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری جزیره هرمز

روز پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه، کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری جزیره هرمز در استان هرمزگان نسبت به عدم دریافت حقوق خود  اعتراض کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض این شهرداری: با توجه به شرایط شیوع کرونا و در خطر بودن جان کارگران حقوق دوماه کارگران هنوز پرداخت نشده است و بسیاری از آنها درآمدی برای تامین مخارج زندگی خود ندارند.وی همچنین افزود، برخلاف وعده و وعیدها، تاکنون هیچ کدام از مسئولین پاسخگو نبوده اند.