حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران شهرداری خرمشهر روز دوشنبه 23 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت بیش از 4 ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری و در دست داشتن پلاکاردی خواستار پرداخت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. آنها می گویند چند ماه پیش در پی جلسه ایی که بین نماینده کارگران و مقامات شهرداری برگزار شد، مقرر گردید دو ماه از دستمزد کارگران اوایل خرداد ماه به حساب آنان واریز شود، ولی این امر تاکنون محقق نشده است.