حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری روانسر

روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران شهرداری روانسر نسبت به عدم دریافتی حقوق و مطالبات چندین ماه خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره،2 ماه حقوق کارگران شهرداری روانسر در استان کرمانشاه و همچنین عیدی(معادل 2 ماه حقوق) آنها پرداخت نشده است.این اعتراضات در حالی است که به گفته کارگران مسئولین شهرداری بارها وعده پرداخت مطالبات آنها را داده اند اما تاکنون از عمل کردن به این وعده ها سرباز زده اند.