حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری رودبار

کارگران مجموعه شهرداری رودبار علارغم دریافت نکردن چندین ماه حقوق معوقه، روز شنبه 13 آذر ماه به استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی توسط شهرداری اعتراض کردند.

این کارگران که در حال حاضر دارای حدود هفت ماه دستمزد معوقه می باشند، می‌گویند: علاوه بر بی‌توجهی شهرداری در پرداخت به موقع حقوق کارگران، آنچه هم اکنون باعث نارضایتی کارگران این شهرداری شده استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی از سوی شهرداری است. آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده است، افزودند: شهرداری که توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارد تعدادی نیروی کار جدید با سفارش برخی افراد در پست‌های دولتی و مدیریت شهری جذب کرده است.