حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری زنجان

کارگران شهرداری زنجان روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با برپایی تجمعی خواهان لغو رای دیوان عدالت اداری در رابطه با عیدی کارگران، شدند.

طبق رای دیوان عدالت اداری، قرار است عیدی کارگران قرارداد مستقیم، مانند عیدی کارمندی شود. این در حالی است که تمام مزایا و دستمزد ماهانه این افراد با قانون کارگری محاسبه می‌شود. به این ترتیب پرداخت عیدی‌ آنها مطابق قانون کارمندی با قانون کار مغایرت دارد.«با وجود اینکه کارگران زیادی از شهر‌های مختلف، مخالفت خود را با دریافت عیدی کارمندی اعلام کرده و تقاضای ابطال دادنامه دیوان عدالت اداری را کرده‌اند، ھنوز این دادنامه که زمینه سوءاستفاده از پرداخت حق قانونی کارگران را فراھم کرده، باطل نشده است..»