حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سده

جمعی از کارگران شهرداری سده روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب‌افتاده و شرایط معیشتی وخیمی که در آن قرار دارند دست به تجمع زدند.

وضعیت معیشتی کارگران شهرداری سده با توجه به فرا رسیدن سال نو و پرداخت نشدن مطالبات‌شان وخیم است. یکی از کارگران شهرداری در این رابطه می‌گوید: «با احتساب اسفندماه سه ماه است که دستمزد آنها پرداخت نشده است. در عین حال تا امروز، هنوز عیدی و پاداش پایان سالشان نیز پرداخت نشده است.»