حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری شهر حمیدیه

روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه،کارگران شهرداری شهر حمیدیه نسبت به عدم دریافت مطالبات دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض،آنها بدنبال شیوع بیماری کووید 19 و سخت تر شدن کار کارگران شهرداری نه تنها ماه‌هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند، بلکه شهرداری امکانات حفاظتی،پیشگیری و لباس و کفش کار در اختیارشان قرار نمی دهد.