حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لالی

کارگران شهرداری لالی  واقع در استان خوزستان روز یکشنبه 22 تیر ماه به نشانه اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در میدان شهدای این شهر سفره خالی پهن کردند.

بنابه گفته یکی از معترضان، کارگران شهرداری لالی دارای یازده ماه دستمزد معوقه و پنج ماه حق بیمه پرداخت نشده می باشند. وی افزود همین موضوع مشکلات زیادی را در  زندگی آنها ایجاد کرده و تا امروز هیچ یک از کارگزاران رژیم پاسخگوی آنان نبوده است.