حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری منجیل

شماری از  کارگران شهرداری منجیل در ستان گیلان، روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه با برپایی تجمعی خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و برخورداری از قراردادهای دائمی کار شدند.

این کارگران می‌گویند: نزدیک به ۳۵ نفر هستند که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری منجیل مشغول‌ کارند. آنها افزودند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان کاهش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است. به گفته کارگران شهرداری منجیل، بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران پیمانکاری است.