حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری های غرب کشور

جمعی از کارگران شهرداری های غرب کشور روز جمعه 20 تیرماه،نسبت به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض زدند و خواستار پرداخت منظم دستمزدها و حق بیمه‌ها هستند.

به گفته کارگران معترض،در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری‌ها با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و این کارگران علیرغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند.آنها با بیان اینکه بایستی مقامات بالاتر به کار شهرداری‌ها نظارت کنند می‌گویند:علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، حق بیمه‌ها نیز با تاخیر پرداخت می‌شود و معمولاً کارگران شهرداری‌ها برای استفاده از دفترچه‌های بیمه خود با مشکل مواجهند.