حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه جمعی از کارگران  شهرداری یاسوج در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض، علیرغم اینکه ویروس کرونا به شدت در حال  شیوع می باشد ولی آنها برای تامین هزینه های زندگی و همچنین ترس از اخراج مجبورند کار کند. این درحالی است که دارای سه ماه دستمزد معوقه می‌باشند.