حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فضای سبز شرکت نفت آغاجاری

کارگران فضای سبز شرکت نفت آغاجاری روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، با برپایی تجمعی خواستار مشخص شدن وضعیت استخدامی خود شدند.

پس از گذشت بیش از ۳ ماه، وضعیت استخدامی کارگران فضای سبز شرکت نفت آغاجاری هنوز نامشخص است. وضعیت شغلی این کارگران از آذرماه ۱۴۰۰ در مخالفت با عقد قرارداد با پیمانکار جدید و قبول نداشتن شرایط استثماری نامشخص است. بعد از چندین تجمع اعتراضی کارفرما، اخیرا آنها را به صورت روزمزدی و موقتی به کار گرفته است. به گفته یکی از کارگران، همه کارگرانی که با امضای قرارداد جدید با پیمانکار مخالف بودند، از سوی کارفرما امکان ادامه کار پیدا نکردند.