حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مجموعه موقوفه میرزا صادقی کرمان

روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران مجموعه موقوفه میرزا صادقی کرمان نسبت به عدم دریافت حقوق وعیدی چندین ماه خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض، : متولی این موقوفه از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تاکنون حقوق کارگران را قطع کرده و با گذشت 9 ماه هیچگونه دستمزدی و حتی عیدی و پاداش آنها را پرداخت نکرده است.آنها همچنین افزودند:علیرغم پیگیری‌ها از اداره اوقاف و مراجعه به مدیرکل استان کرمان تاکنون قدمی در حل مشکل مان برداشته نشده است.