حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران واحدهای تولیدی قائمشهر

روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران واحدهای تولیدی قائمشهر نسبت به قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد دست به اعتراض زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، چطور می‌شود که هر سال اجاره خانه های اجاره ای ما دو برابر شده اما حقوق ما تنها چند درصد افزایش یابد، کارفرماها تا قبل از کرونا سود حاصله را چه می‌کردند.وی همچنین افزود:قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات واعتراضات کارگری از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است.