حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی اروند

روز یکشنبه 6 بهمن ماه، شماری از کارگران پتروشیمی اروند در اعتراض به کاهش 50درصدی دستمزدهای خود در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند.
در همین خصوص، کارگران پتروشیمی اروند مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس از کاهش بیش از 50درصدی حقوق این ماه خود به دلیل کسر یکجای اقساط وام و بیمه تکمیلی توسط کارفرما خبر دادند. آنها می گویند، دستمزد این ماه آنها به دلیل اینکه شرکت،یکجا اقدام به کسر اقساط مذکور نمود، به کمتر از نصف کاهش یافت که این امر روند زندگی شمار زیادی از کارگران را با مشکل مواجه نموده است.