حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی دماوند

روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه،کارگران پتروشیمی دماوند واقع در عسلویه با انتشار نامه ای سرگشاده با برشمردن تاثیرات منفی تغییر شیفت ضمن اعتراض نسبت به تصمیم مدیرعامل شرکت مبنی برتغییر شیفت  درباره عواقبش هشدار دادند.

کارگران با بیان اینکه در صورت اجرای این طرح مقدار قابل توجهی از حقوق دریافتی کارگران کم می شود و این امر نارضایتی و دلسردی را برای آنها به دنبال خواهد داشت می گویند،کارگران این شرکت تاکنون سعی کرده اند با مذاکره و نامه نگاری مدیران این شرکت را منصرف کنند ولی ادامه این برنامه ممکن است از صبر و تحمل کارکنان خارج شده و عواقب ناخواسته و خطرناکی را نیز در پی داشته باشد.