حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی مرجان

روز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه، کارگران پتروشیمی مرجان زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران واقع درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در استان بوشهر،نسبت به عدم دریافت یک ماه ونیم حقوق و مطالبات دیگرشان دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض:شرکت پیمانکار نیمی از حقوق اسفندماه 98 و حقوق فروردین ماه 99 را پرداخت نکرده و کارگران این شرکت با مشکلات جدی در تامین زندگی مواجه شده اند.آنها همچنین افزودند: شرکت از پرداخت حق کمپ نیروهای بومی هم خودداری می کند در حالی که  نیروهای غیر بومی از کمپ اقامتگاهی استفاده می کنند اما نیروهای بومی هم از کمپ و هم از حق کمپ محروم شده اند.