حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی چوار ایلام

کارگران پتروشیمی چوار ایلام روز چهارشنبه 20 تیرماه در اعتراض به اجرایی نشدن  طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی تجمع کردند.

این کارگران که بیش از یکسال است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی و افزایش دستمزدها هستند، میگویند:در حال حاضر با دستمزدی که دریافت می‌کنند،توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارند.تعداد کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام حدود 600 نفر است و این کارگران در بخش‌های مختلف این واحد پتروشیمی مشغول فعالیت هستند.براساس مواد 48 تا 50 قانون کار،طرح طبقه‌بندی مشاغل بایستی ظرف مدت معین در تمام کارگاه‌های مشمول کشور تهیه و به اجرا گذاشته شود ولی مدیریت پتروشیمی چوار در اجرای این قانون اقدام عملی انجام نداده است.