حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پمپ بنزین ها در سنندج

کارگران شاغل در جایگاه های سوخت در سنندج  نسبت به عدم توزیع لوازم بهداشتی از جمله ماسک ومحلول ضد عفونی کننده وپک‌ های بهداشتی در میان کارگران اعتراض کردند.

به گفته یکی از کارگران، کارگران جایگاه های سوخت به روال ساعات کاری گذشته کار می‌کنند، در عین‌حال توصیه شده که رانندگان خودرو از ماشین پیاده نشوند و عملیات سوخت‌گیری توسط کارگران پمپ بنزین صورت بگیرد. آنها می‌گویند: این مسئله اگرچه از جهاتی برای کارگران مناسب است اما کارِ روزانه آنها را افزایش داده و سخت‌تر کرده است. به طوریکه اغلب آنان   به علت زیاد روی پا ایستادن دچار مشکلات پا و کمردرد شده اند.