حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کشت و صنعت فجر صفا

شماری از کارگران کشت و صنعت فجر صفا در خرم آباد روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به واگذاری بخش های مختلف شرکت‌ها به پیمانکاران دست به تجمع زدند.

به اعتقاد کارگران معترض، با ورود شرکت‌ پیمانکاری بسیاری از مزایای کارگران کشت و صنعت فجر صفا از بین خواهد رفت. آنها نسبت به این تصمیم مدیران اعتراض داشته و خواستار بستن قرارداد مستقیم با شرکت می‌باشند. کارگران همچنین خواستار نظارت کارفرمای اصلی یعنی شرکت کشت و صنعت فجر صفا بر شرکت پیمانکاری می‌باشند. کارگران علت مخالفت خود با بستن قرارداد را نداشتن امنیت شغلی عنوان کرده‌اند.