حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کشت و صنعت مغان

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت مغان روز شنبه 19 مهر ماه در اعتراض به تخلیه انبار  توسط مالک فعلی شرکت پس از ابطال واگذاری، اعتراض کردند.

یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت مغان در این خصوص می گوید، به دلیل اینکه هنوز ابطال واگذاری تثبیت نشده و انتقال شرکت در حال انجام است، سرمایه گذار و مدیران فعلی شرکت از فرصت استفاده کرده و در حال تخلیه انبار‌ها هستند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دادستانی برای ممنوعیت تخلیه انبار‌ها حکم صادر شده، اما روند انتقال محصولات از انبارها ادامه دارد.