حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه

کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه در شهرستان ساوه، روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، نسبت به اخراج شماری از همکارانشان، در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته یکی از کارگران تجمع کننده،  شماری از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه که با ۲۰ سال سابقه کار در شرف بازنشستگی بودند، بدون هیچ دلیلی از محل کار خود اخراج شده اند. وی همچنین می افزاید اخراج این کارگران در حالی صورت گرفته که هرکدام از آنها دارای ۲ تا ۴ ماه دستمزد معوقه بودند.