حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز دوشنبه 18 اسفند ماه با رفتن به تهران و برپایی تجمع  نسبت به تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال خود اعتراض کردند.

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال خود می گویند، با توجه به لحظات پایانی سال، کارفرمایان باید کلیه دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت کنند تا با آن بتوانند در سال نو حداقل نیازهای خود و خانواده هایشان را تامین کنند. به گفته آنها، عدم پرداخت عیدی به موقع کارگزاران باعث سلب آرامش آنها شده به نوعی که حتی از تامین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی ناتوان هستند.