حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی

به گزارش منتشره،کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور نسبت به عدم پرداخت حقوق بهمن و عیدی خود، دست به اعتراض زدند.

به گفته نمایندگان کارگزاران، باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال به دلیل اینکه عیدی پایان سال نیز همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود که این می‌تواند تا حدودی گرفتاری‌ها و دغدغه‌های پایان سال و اول سال جدید را کاهش دهد، اما تاکنون کارگزاران مخابرات روستایی‌ هنوز حقوق بهمن ماه و عیدی خود را از شرکت مخابرات ایران دریافت نکرده اند و هیچ کدام از مسئولین نیز پاسخگو خواسته های آنها نیستند.