حزب کمونیست ایران

اعتراض گروه های ضد جنگ و چپگرای اوکراین علیه جنگ‌افروزی ناتو

در روزهای اخیر در کیف، پایتخت اوکراین، تعدادی از گروه‌های ضد جنگ و چپگرا همچون گروه «سرخ‌ها» تجمعاتی علیه مداخلات ناتو در منطقه برگزار کردند.

گروه های چپ گرا در این تجمعات خواهان پایان دخالت های ناتو در منطقه و قطع حمایت این نهاد از گروه‌های نئونازی شدند و همچنین شعارهایی برای پایان دادن محاصره اقتصادی کوبا در همبستگی با خلق‌ کوبا سردادند.