حزب کمونیست ایران

اعتصاب٤٠٠ نفر از کارگران پروژه‌ای پتروشیمی آپادانا

روز دوشنبه ۸ آذرماه، حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری‌های شریفی و باقرپور شاغل در پتروشیمی آپادانا در اعتراض به عدم اجرای وعده‌های کارفرما مبنی بر تحقق خواسته‌های کارگران مجدداً دست به اعتصاب زدند و به خوابگاه‌ها برگشتند.

این کارگران پس از اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت و با وعده پیمانکاران مبنی بر قبول خواسته‌های‌شان به کار بازگشته بودند. اما با خُلف وعده پیمانکار و عدم اجرای کامل افزایش دستمزد طبق نظر کارگران و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت مجدداً دست به اعتصاب زدند.