حزب کمونیست ایران

اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری آبژدان

به گزارش منتشره کارگران شهرداری آبژدان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود از چند روز پیش تاکنون دست از کار کشیده اند.

این کارگران که دارای 10 ماه دستمزد معوقه می باشند از آذر ماه سال 97 تاکنون چندین بار دست از کار کشیده و اعتراض خود را نسبت به این وضعیت اعلام کرده اند؛ اما در این بین مسئولان تنها با پرداخت یک یا ۲ ماه دستمزد معوقه سعی کردند آنها را به سر کار بازگرداند. کارگران معترض می گویند در این شرایط اقتصادی نابسامان گذران زندگی برای خانواده هاشان سخت است به همین دلیل تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود به سر کار بازنخواهند گشت.