حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز جمعه هشت اردیبهشت ، رانندگان قراردادی سامانه چهار اتوبوسرانی تهران دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، رانندگان معترض به دلیل عدم واریز حقوق‌ها دست به اعتصاب زدند و در محل کار خود حضور پیدا نکردند. رانندگان همچنین اعلام کردند که در صورت تداوم عدم پرداخت حقوق‌ها، هر گونه اعتراض را برای خودشان محفوظ می‌دانند.